Ontdek PLUS

GEBRUIKSVOORWAARDEN


 

I ALGEMENE BEPALINGEN

1. Algemeen

1.1. Kompas Publishing B.V. (“Kompas”) bezit en exploiteert diverse websites, waaronder de website www.schoolbank.nl. (de “ Website “). Kompas is geregistreerd bij het Handelsregister onder nummer 81794495 en is gevestigd te Haarlem aan de Tempeliersstraat 20A (2012 ED). Het correspondentieadres is identiek.

1.2. Onder ‘de Website’ wordt verstaan www.schoolbank.nl . Dit is een social platform voor het terugvinden van oud-schoolgenoten en scholen. Je kunt scholen en oud-schoolgenoten volgen, updates ontvangen als er iets op die pagina’s verandert en schoolfoto’s uploaden. Je kunt berichten sturen en herinneringen plaatsen. Daarnaast kun je op de pagina ‘Toen en nu’ verhalen lezen. 

1.3 Alle communicatie over en weer tussen de website en derden zal tot stand zijn gekomen namens ‘Team SchoolBANK’ (hierna te noemen: “SchoolBANK”). Dit team kan bestaan uit meerdere natuurlijke personen, welke handelen vanuit hun gedaante als werknemers van Kompas. Dit team kan ten alle tijden worden gewijzigd, uitgebreid of ingekrompen, zonder dat dit bekend wordt gemaakt aan de gebruikers en bezoekers van de website.

1.4. Het e-mailadres van SchoolBANK is team@schoolbank.nl.

2. Toepasselijkheid

2.1. De Website bestaat uit:

(i) een algemeen toegankelijk gedeelte (het “ Publieke Gedeelte “) dat toegankelijk is voor alle bezoekers van de Website (de “ Bezoekers“);

(ii) een SchoolBANK Basis-gedeelte (het “ Basis-gedeelte “) dat alleen toegankelijk is voor Bezoekers die zich op de Website hebben geregistreerd (“ Geregistreerde Gebruikers “); en

(iii) een SchoolBANK Plus-gedeelte (het “ Plus-gedeelte “) dat alleen toegankelijk is voor Geregistreerde Gebruikers die een betaald abonnement hebben afgesloten (“ Abonnees“).

2.2. Deze voorwaarden (de “ Voorwaarden “) zijn van toepassing op:

(i) het bezoek aan en gebruik van de Website;

(ii) de registratie op het Basis-gedeelte (de “ Registratie“);

(iii) het betaald abonnement op het Plus-gedeelte (het “ Abonnement“);

(iv) alle op de Website toegankelijke gegevens, bestanden en diensten (de “ Inhoud“);

(v) alle overige betrekkingen tussen SchoolBANK en de Bezoeker.

2.3. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voorzover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door SchoolBANK zijn aanvaard.

3. Wijziging Voorwaarden, Website of Inhoud

3.1. SchoolBANK behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen door publicatie van de gewijzigde Voorwaarden op de Website. Bezoekers van de Website wordt geadviseerd periodiek de Voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

3.2. Voor Bezoekers en Geregistreerde Gebruikers gelden de gewijzigde Voorwaarden met onmiddellijke ingang.

3.3. SchoolBANK is te allen tijde gerechtigd de Website of de Inhoud en de toegankelijkheid daarvan te wijzigen, te verwijderen, geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. SchoolBANK is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de Bezoeker als gevolg van enige in dit artikel genoemde maatregelen. De genoemde maatregelen laten de uitstaande betalingsverplichtingen van een Abonnee onverlet. Vooruitbetaalde gelden behoeven niet te worden gerestitueerd.

4. Aansprakelijkheid

4.1. De Website en de Inhoud zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en zijn niet bedoeld als advies.

4.2. De Website en de Inhoud zijn niet bedoeld voor:

(i) gebruik in verband met bedrijfsmatige en zakelijke doeleinden, zoals de uitoefening van een beroep of bedrijf, of de uitoefening van activiteiten van een commerciële vereniging; en

(ii) Bezoekers jonger dan 16 jaar.

Indien een Bezoeker (een gedeelte van) de Website of de Inhoud gebruikt voor deze doeleinden of niet aan de minimum leeftijdsgrens voldoet, doet hij dit op eigen risico. SchoolBANK is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van een dergelijk gebruik.

4.3. SchoolBANK is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik of onmogelijkheid van gebruik van (delen van) de Website, met inbegrip van schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de Inhoud of computervirussen, tenzij de schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van SchoolBANK of haar bedrijfsleiding.

4.4. De Website biedt Geregistreerde Gebruikers de mogelijkheid om Inhoud op de Website te plaatsen en berichten te verzenden via de Website. De door een Geregistreerde Gebruiker geplaatste Inhoud en verzonden berichten geven uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende Geregistreerde Gebruiker.

4.5. SchoolBANK kan de Inhoud die afkomstig is van Geregistreerde Gebruikers verwijderen, maar is daartoe niet verplicht . SchoolBANK is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van door Geregistreerde Gebruikers geplaatste Inhoud of voortvloeiende uit aanspraken van derden tegen Geregistreerde Gebruikers wegens gebruik van de Website, onder meer als gevolg van hinderlijk gedrag (waaronder stalken) of Inhoud die kwetsende, pornografische, discriminerende, aanstootgevende, obscene of beledigende elementen bevat.

4.6. De Website bevat banners en links naar externe internetpagina’s. SchoolBANK is niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of het functioneren van deze externe internetpagina’s of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar de Website. Het privacy- en cookiebeleid van de Website is niet van toepassing op persoonsgegevens die op of via deze externe internetpagina’s worden verzameld en verwerkt.

4.7. SchoolBANK is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met de Website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen.

5. Gebruiksvoorschriften Website

5.1. SchoolBANK adviseert Bezoekers om bij het gebruik van de Website de nodige voorzichtigheid in acht te nemen, zoals:

(i) persoonlijke informatie, waaronder e-mailadres, woonadres, telefoonnummers, wachtwoord, bankrekeningnummers en creditcardnummers, niet aan andere Bezoekers bekend te maken;

(ii) zorg te dragen voor een afdoende beveiliging van hun computer(s) of andere systemen onder meer door het installeren van software of hardware die ongeautoriseerde toegang tot die computer(s) of systemen of de verspreiding van virussen tegengaat, zoals firewalls en antivirus software, en ervoor te zorgen dat de door de Bezoeker gebruikte software, zoals besturingssoftware, e-mail software en antivirus software, up-to-date is.

5.2. Het is een Bezoeker niet toegestaan om:

(i) de werking van de Website dan wel andere computers of systemen van SchoolBANK of andere Bezoekers te verstoren, waaronder begrepen:

– het verspreiden van schadelijke programmatuur, zoals virussen en trojaanse paarden;

– het zich onbevoegd toegang verschaffen tot de computers of systemen van SchoolBANK of andere Bezoekers;

– het wissen van bestanden op computers of systemen van SchoolBANK of andere Bezoekers;

(ii) zich over andere personen grievend of beledigend op de Website uit te laten;

(iii) andere Bezoekers lastig te vallen of te intimideren;

(iv) met gebruik van scripts gegevens of bestanden op de Website in te voeren of te uploaden of de Website geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen;

(v) de Website zonder schriftelijke toestemming van SchoolBANK te gebruiken voor (commerciële) activiteiten zoals het aanprijzen of de verkoop van producten of diensten, het verzenden van commerciële boodschappen (spam), het aanbieden van (interactieve) spelletjes of het aanprijzen van andere Websites;

(vi) de Website te gebruiken voor het publiceren of verspreiden van pornografisch of (anderszins) aanstootgevend materiaal;

(vii) de Website te gebruiken voor het ongeoorloofd verveelvoudigen van door auteursrecht of door andere intellectuele eigendomsrechten beschermde werken;

(viii) de Website te gebruiken voor het frauduleus omgaan met of misbruik maken van bankgegevens;

(ix) de Website te gebruiken voor (anderszins) strafbaar of onrechtmatig handelen.

5.3. Indien een Bezoeker meent dat het handelen van een of meer andere Bezoekers in strijd is met dit artikel 5, kan de Bezoeker SchoolBANK hiervan per e-mail op de hoogte stellen via team@schoolbank.nl.

5.4. Als er naar het oordeel van SchoolBANK indicaties zijn dat een Bezoeker in strijd handelt met dit artikel 5, heeft SchoolBANK het recht nader onderzoek uit te voeren naar het handelen van de betreffende Bezoeker.

5.5. Als een Bezoeker naar het oordeel van SchoolBANK in strijd handelt met dit artikel 5, of andere bepalingen van deze Voorwaarden, heeft zij het recht om maatregelen te nemen. De maatregelen die SchoolBANK kan nemen omvatten:

(i) het aanpassen of verwijderen van door de Bezoeker op de Website geplaatste Inhoud of verzonden en ontvangen berichten;

(ii) het tijdelijk of permanent uitsluiten van toegang van de Bezoeker tot de Website;

(iii) het beëindigen van een Registratie en/of de Communicatiefaciliteiten;

(iv) het beëindigen van een Abonnement; en

(v) het verhalen op de Bezoeker van eventuele schade en kosten die het gevolg zijn van de schending door de Bezoeker van de Voorwaarden, waaronder eveneens ((buiten)gerechtelijke) kosten ingevolge (gerechtelijke) procedures die SchoolBANK maakt.

5.6. SchoolBANK is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die een Bezoeker lijdt of maakt indien SchoolBANK gebruik maakt van haar bevoegdheden onder dit artikel 5.

6. Eigendomsrechten

6.1. Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de Website en de Inhoud bij SchoolBANK en haar licentiegevers.

6.2. Bezoekers mogen de Website en de Inhoud raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan.

6.3. Bezoekers mogen op door hen beheerde externe internetpagina’s een hyperlink naar de Website opnemen.

6.4. Ieder ander gebruik van de Website of de Inhoud, met inbegrip van het opslaan of reproduceren van (een deel van) de Website of de Inhoud in een andere internetpagina of het plaatsen van deeplinks tussen de Website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SchoolBANK.

 

II PUBLIEKE GEDEELTE

7. Publieke Gedeelte

7.1. Het Publieke Gedeelte van de Website is toegankelijk voor elke Bezoeker.

7.2. Het Publieke Gedeelte biedt toegang tot zoekfuncties, die de Bezoeker in staat stellen om op de Website te zoeken naar Geregistreerde Gebruikers en scholen. De Website biedt Geregistreerde Gebruikers de mogelijkheid om hun zichtbaarheid en vindbaarheid beperken.

7.3. De in Mijn Gegevens en in de Gebruikersinhoud opgenomen gegevens kunnen in beginsel niet door externe websites, zoals zoekmachines, worden geïndexeerd, met uitzondering van de naam van de Geregistreerde Gebruiker en de door hem/haar vermelde scholen. Geregistreerde Gebruikers kunnen in Mijn Gegevens hun naam en scholen uitsluiten van indexering. SchoolBANK garandeert op generlei wijze dat uitsluiten van indexatie resultaat heeft aangezien derden een rol spelen bij de uitsluiting en SchoolBANK geen invloed heeft op het handelen van deze derden. Geregistreerde Gebruikers kunnen in Mijn Gegevens de indexeerbaarheid van hun gegevens ook uitbreiden.

III. SCHOOLBANK BASIS

8. Basis-gedeelte

8.1. Het Basis-gedeelte is het gedeelte van de Website dat uitsluitend toegankelijk is voor Geregistreerde Gebruikers.

9. Registratie

9.1. Bezoekers kunnen zich kosteloos registreren door op de Website een elektronisch registratieformulier (het “ Registratieformulier “) in te vullen en via de Website te versturen naar SchoolBANK. Bezoekers dienen de als verplicht gemarkeerde onderdelen van het Registratieformulier volledig en naar waarheid in te vullen.

9.2. SchoolBANK behoudt zich het recht voor om een Registratie te weigeren.

9.3. Indien SchoolBANK een Registratie goedkeurt, stuurt SchoolBANK de Bezoeker een bevestigingsbericht naar het door de Bezoeker op het Registratieformulier opgegeven e-mailadres. De Bezoeker is vanaf dat moment een Geregistreerde Gebruiker.

10. Gebruikersaccount

10.1. SchoolBANK kent Geregistreerde Gebruikers een gebruikersaccount toe (het “ Gebruikersaccount “). Het Gebruikersaccount is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

10.2. SchoolBANK koppelt het Gebruikersaccount aan een gebruikersnaam en een wachtwoord. De gebruikersnaam komt overeen met het door de Gebruiker op het Registratieformulier opgegeven e-mailadres. De Geregistreerde Gebruiker dient zelf een wachtwoord te kiezen.

10.3. De Geregistreerde Gebruiker dient zorgvuldig met het door hem of haar gekozen wachtwoord om te gaan, dit geheim te houden en op een veilige plek te bewaren of op te slaan. De Geregistreerde Gebruiker dient verlies, diefstal of (het vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik van het wachtwoord door een derde direct aan SchoolBANK te melden. Tot het tijdstip van de melding is de Geregistreerde Gebruiker aansprakelijk voor alle schade en kosten die voortvloeien uit door middel van het wachtwoord verkregen toegang tot en gebruik van de Website en de Inhoud.

10.4. SchoolBANK slaat de door een Geregistreerde Gebruiker op het Registratieformulier ingevoerde registratiegegevens op in een aan het Gebruikersaccount gekoppelde Mijn Gegevens-map (“ Mijn Gegevens “). Geregistreerde Gebruikers dienen de in Mijn Gegevens als verplicht gemarkeerde informatie aan te passen, indien deze onjuist of niet langer actueel is.

10.5. SchoolBANK publiceert de in Mijn Gegevens opgeslagen naam, geboortejaar en school op de Website en maakt deze gegevens toegankelijk voor alle Bezoekers van de Website.

10.6. De Geregistreerde Gebruiker kan een aan hem of haar toegekend Gebruikersaccount op ieder moment kosteloos beëindigen door gebruik te maken van de daartoe getroffen voorzieningen op de Website.

11. Gebruikersinhoud invoeren, uploaden en bekijken

11.1. De Website biedt Geregistreerde Gebruikers de mogelijkheid om ideeën of materialen, waaronder begrepen teksten, foto’s en/of (bewegende) beelden (hierna: “ Gebruikersinhoud ”) in te voeren of naar de Website te uploaden en Gebruikersinhoud van andere Geregistreerde Gebruikers te bekijken.

11.2. Gebruikersinhoud omvat:

(i) hetgeen de Geregistreerde Gebruiker opslaat in de aan zijn of haar Gebruikersaccount gekoppelde mappen “Mijn profiel”, “Mijn scholen”, “Mijn foto’s” en “Mijn reünies”, maar niet de gegevens in Mijn Gegevens;

(ii) hetgeen de Geregistreerde Gebruiker invoert op de eventueel op de Website opgenomen prikborden en discussiefora; en

(iii) al het overige dat de Geregistreerde Gebruiker op de Website invoert of naar de Website uploadt door gebruik te maken van de (overige) daarvoor bestemde voorzieningen.

11.3. Door Gebruikersinhoud op de Website in te voeren of naar de Website te uploaden:

(i) verleent de Geregistreerde Gebruiker SchoolBANK een licentie om deze Gebruikersinhoud op de Website of op andere websites van SchoolBANK te publiceren en anderszins te gebruiken, kopiëren en commercieel te exploiteren;

(ii) verleent de Geregistreerde Gebruiker aan andere Geregistreerde Gebruikers een licentie om deze Gebruikersinhoud te raadplegen en daarvan kopieën te maken voor eigen gebruik;

(iii) geeft de Geregistreerde Gebruiker SchoolBANK toestemming voor de openbaarmaking van zijn of haar portret, voor zover dit voorkomt in deze Gebruikersinhoud; en

(iv) doet de Geregistreerde Gebruiker, voor zover wettelijk mogelijk, afstand van de op de Gebruikersinhoud rustende persoonlijkheidsrechten, waaronder begrepen het recht van de maker om zich te verzetten tegen openbaarmaking zonder naamsvermelding, openbaarmaking onder andere naam of wijziging van het werk.

11.4. De Geregistreerde Gebruiker is verantwoordelijk voor de door hem of haar op de Website geplaatste Gebruikersinhoud. In het bijzonder staat de Geregistreerde Gebruiker er voor in dat de Gebruikersinhoud juist en volledig is, voldoet aan de bepalingen van artikel 5 en dat eventueel voor plaatsing van de Gebruikersinhoud op de Website benodigde toestemmingen van derden zijn verkregen. De Geregistreerde Gebruiker vrijwaart SchoolBANK van alle schade en kosten die SchoolBANK lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden dat het gebruik of de exploitatie van deze Gebruikersinhoud inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.

12. Klassenfoto’s doorzoeken

12.1. In aanvulling op de op het Publieke Gedeelte opgenomen zoekfuncties biedt de Website Geregistreerde Gebruikers de zoekfunctie “Klassenfoto’s”. Met deze zoekfunctie kan worden gezocht op namen van alle personen (ook personen die geen Geregistreerde Gebruikers zijn) die op naar de Website geüploade klassenfoto’s voorkomen.

13. Communicatiefaciliteiten

13.1. De Website stelt Geregistreerde Gebruikers in staat om berichten te sturen aan andere Geregistreerde Gebruikers en berichten te ontvangen (de “ Communicatiefaciliteiten “). Geregistreerde Gebruikers verkrijgen ten behoeve van deze Communicatiefaciliteit een postvak waarin verzonden en ontvangen berichten worden bewaard. De e-mailadressen zijn niet zichtbaar op de Website noch te achterhalen via de Website, evenmin zal SchoolBANK e-mailadressen of andere contactgegevens van Geregistreerde Gebruikers aan andere Geregistreerde Gebruikers doorgeven.

13.2. SchoolBANK zal het postvak en de berichten die verzonden worden door Geregistreerde Gebruikers niet monitoren tenzij een redelijk vermoeden van misbruik of handelen in strijd met deze Voorwaarden daartoe aanleiding geeft. SchoolBANK is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van door Geregistreerde Gebruikers verzonden berichten onder meer als gevolg van hinderlijk gedrag (waaronder stalken) of Inhoud die kwetsende, pornografische, discriminerende, aanstootgevende, obscene of beledigende elementen bevat.

13.3. Een Geregistreerde Gebruiker kan te allen tijde zijn postvak legen. Indien een Geregistreerde Gebruiker zijn Registratie beëindigt of de Registratie door SchoolBANK wordt beëindigd, wordt het postvak verwijderd inclusief de daarin opgenomen verzonden en ontvangen berichten.

13.4. De Website biedt Geregistreerde Gebruikers de mogelijkheid om berichten te versturen aan derden. Geregistreerde Gebruikers mogen deze mogelijkheid uitsluitend gebruiken om derden te attenderen op Inhoud die mogelijkerwijs voor hen relevant is. SchoolBANK verstuurt de berichten namens de Geregistreerde Gebruikers. De berichten bevatten een link naar de betreffende Inhoud. De derde die het bericht ontvangt, dient zich op de Website te registreren, voordat hij van de Inhoud kennis kan nemen.

14. Nieuwsbrief

14.1. De Website biedt Geregistreerde Gebruikers de mogelijkheid om zich op te geven voor het ontvangen van een nieuwsbrief (de “ Nieuwsbrief “). Indien Geregistreerde Gebruikers de Nieuwsbrief willen ontvangen kunnen ze dat aangeven op de Website via de daarvoor bestemde formulieren. Na aanmelding voor een Nieuwsbrief kunnen Geregistreerde Gebruikers zich te allen tijde afmelden voor de Nieuwsbrief, door de instellingen te wijzigen in Mijn Scholen of door te klikken op de link in de nieuwsbrief zelf. De Nieuwsbrief wordt in beginsel eenmaal per twee weken verzonden.

15. Webshop

Bestelling

15.1. SchoolBANK kan op de Website producten (“ Producten ”) aanbieden. Deze aanbiedingen zijn uitnodigingen tot het doen van een aanbod.

15.2. Geregistreerde Gebruikers kunnen Producten bestellen via de daartoe op de Website getroffen voorzieningen (“ Bestellingen “). Door een Bestelling te plaatsen doen Geregistreerde Gebruikers een aanbod aan SchoolBANK om de bestelde Producten tegen betaling van SchoolBANK af te nemen.

15.3. SchoolBANK heeft het recht om Bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren.

15.4. Indien SchoolBANK een Bestelling aanvaardt, stuurt SchoolBANK de Geregistreerde Gebruiker een bevestigingsbericht naar het door de Geregistreerde Gebruiker op het Registratieformulier opgegeven e-mailadres.

Prijzen

15.5. De prijzen en eventuele (verzend)kosten van de op de Website aangeboden Producten worden door SchoolBANK op de Website of via andere communicatie bekend gemaakt.

15.6. Tenzij anders op de Website aangegeven, kunnen eventuele kortingen of aanbiedingen niet met elkaar worden gecombineerd.

15.7. Alle door SchoolBANK gehanteerde prijzen en opgegeven kosten zijn uitgedrukt in Euro’s en inclusief BTW.

Betaling

15.8. Prijzen en kosten dienen vooruit, door middel van een iDEAL-betaling of een automatische incasso of een andere op de Website aangeboden wijze van betaling te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.

15.9. De door de Geregistreerde Gebruiker gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van enige verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien de Geregistreerde Gebruiker vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Verzending

15.10. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt SchoolBANK de wijze van verzending van Producten. De Geregistreerde Gebruiker draagt het risico van de Producten vanaf het ogenblik waarop die Producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

15.11. De Geregistreerde Gebruiker is gehouden de Producten bij aflevering in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de Producten voor risico van de Geregistreerde Gebruiker opgeslagen.

15.12. Indien de Geregistreerde Gebruiker ondanks sommatie de Producten niet binnen drie maanden nadat de Producten aan hem zijn aangeboden heeft opgehaald op een door SchoolBANK te bepalen locatie, heeft SchoolBANK het recht om de zaken onderhands te verkopen en uit de opbrengst te verhalen wat zij van de Geregistreerde Gebruiker te vorderen heeft.

Levering

15.13. Indien SchoolBANK en de Geregistreerde Gebruiker een termijn voor de levering van Producten zijn overeengekomen, heeft deze niet tot strekking dat SchoolBANK na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij SchoolBANK een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.

15.14. Het overschrijden van een leveringstermijn geeft de Geregistreerde Gebruiker geen recht op schadevergoeding, op ontbinding van enige overeenkomst of enige andere actie jegens SchoolBANK, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van SchoolBANK of haar bedrijfsleiding.

Afkoelingsperiode

15.15. Na levering van de Producten heeft de Geregistreerde Gebruiker het recht om de koop binnen 7 dagen na de leveringsdatum te ontbinden. De Geregistreerde Gebruiker dient daartoe de Producten onbeschadigd te retourneren naar Postbus 76771, 1070 KB Amsterdam. SchoolBANK zal eventuele door de Geregistreerde Gebruiker betaalde prijzen restitueren. Door SchoolBANK in rekening gebrachte kosten blijven verschuldigd. De Geregistreerde Gebruiker draagt zelf eventuele verzendkosten voor het retourneren van de Producten.

Eigendomsvoorbehoud

15.16. De eigendom van Producten wordt door SchoolBANK uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling van de Producten, eerdere en latere leveringen, verrichte diensten en schadevorderingen, met inbegrip van kosten en rente, heeft plaatsgevonden. Het staat de Geregistreerde Gebruiker niet vrij zonder schriftelijke toestemming van SchoolBANK de Producten voordien te bezwaren, te vervreemden of (anderszins) in gebruik af te staan.

IV SCHOOLBANK PLUS

16. Plus-gedeelte

16.1. Het Plus-gedeelte is het gedeelte van de Website dat uitsluitend toegankelijk is voor Abonnees. SchoolBANK biedt Abonnees de voordelen van het Plus-gedeelte zodra de Abonnementskosten door SchoolBANK zijn ontvangen, dan wel zodra de gegevens benodigd voor een automatische betaling zijn ingevoerd.

16.2. Het Plus-gedeelte biedt de volgende aanvulling op de Inhoud op het Basis-gedeelte:

(i) de mogelijkheid om te zien welke Gebruikers jouw Gebruikersinhoud hebben bekeken, indien deze Gebruikers niet hebben aangegeven niet zichtbaar te willen zijn;

(ii) voorrang bij de professionele helpdesk van SchoolBANK;

(iii) er zullen geen advertentie-banners worden getoond.

17. Plus-gedeelte

17.1. Geregistreerde Gebruikers kunnen via het tabblad “SchoolBANK Plus” op de Website het Abonnement aanvragen.

17.2. SchoolBANK behoudt zich het recht voor om aanvragen voor een Abonnement te weigeren.

17.3. Indien SchoolBANK een aanvraag voor een Abonnement aanvaardt, stuurt SchoolBANK de Geregistreerde Gebruiker een bevestigingsbericht (de “ Abonnementsbevestiging “) naar het in Mijn Gegevens opgeslagen e-mailadres.

17.4. In de eerste termijn kan de duur van het Abonnement 1 of 2 jaar zijn. Het Abonnementen wordt met 1 jaar verlengd. Het Abonnement wordt automatisch verlengd indien de Abonnee niet uiterlijk vier (4) weken voor afloop van de lopende abonnementstermijn heeft aangegeven het abonnement niet te willen verlengen. Na afloop van de eerste abonnementstermijn is het in geval van automatische verlenging mogelijk om met inachtneming van een maand opzegtermijn op ieder moment op te zeggen. Abonnee kan een aan hem of haar toegekend Abonnement beëindigen door gebruik te maken van de daartoe getroffen voorzieningen op de Website of per e-mail via team@schoolbank.nl.

17.5. Het Abonnement maakt deel uit van een Gebruikersaccount. Indien het Gebruikersaccount van de Abonnee om welke reden dan ook ophoudt te bestaan, wordt het Abonnement automatisch beëindigd. Dit laat de uitstaande betalingsverplichtingen van een Abonnee onverlet en vooruitbetaalde gelden behoeven niet te worden gerestitueerd.

18. Abonnementskosten

18.1 Op het Abonnement zijn de door SchoolBANK op de Website of via andere communicatie bekend gemaakte vergoedingen en prijzen (de “ Abonnementskosten “) van toepassing.

18.2 Alle door SchoolBANK gehanteerde Abonnementskosten zijn uitgedrukt in Euro’s en inclusief BTW.

19. Betaling

19.1. De Abonnee betaalt de verschuldigde abonnementsgelden vooruit door middel van een iDEAL-betaling, een automatische incasso of een andere op de Website aangeboden wijze. De Abonnee is verplicht alle voor de betaling benodigde gegevens correct en volledig aan SchoolBANK te verstrekken. SchoolBANK geeft pas uitvoering aan het Abonnement indien de Abonnementskosten zijn betaald of de automatische incasso opdracht is verstrekt.

19.2. Indien de Abonnee niet tijdig voor betaling heeft zorggedragen, wordt het Abonnement met onmiddellijke ingang beëindigd.

19.3. Is de Abonnee in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in het nakomen van één of meer verplichtingen uit hoofde van het Abonnement of deze Voorwaarden, dan komen, onverminderd de gevolgen die de wet aan zulk verzuim of tekortkoming verbindt, alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. Deze kosten bedragen minimaal EUR 100. Indien aannemelijk is dat SchoolBANK hogere kosten heeft moeten maken, dienen ook deze door de Abonnee te worden vergoed.

19.4. De door de Abonnee gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van enige verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien de Abonnee vermeldt dat de betaling betrekking heeft op de latere factuur.

20. Prikbord

20.1. De Website stelt Abonnees in staat om berichten te plaatsen op een prikbord. Uitsluitend andere Abonnees kunnen kennis nemen van deze berichten. Artikel 5 en 11 zijn onverminderd van toepassing op het plaatsen van berichten door Abonnees op het prikbord.

IV SLOTBEPALINGEN

21.1. Kompas is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, die worden verzameld via de Website. Kompas heeft de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den-Haag en verwijst naar haar privacy&cookiebeleid.

21.2. Is of worden deze Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijft het overblijvende gedeelte van de Voorwaarden onverminderd van kracht. SchoolBANK zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

21.3. SchoolBANK mag haar rechten en verplichtingen uit de relatie tussen SchoolBANK en de Bezoeker/Geregistreerde Gebruiker overdragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bezoeker/Geregistreerde Gebruiker.

21.4. SchoolBANK is gerechtigd om derden in te schakelen bij het aanbieden van de (diensten via de) Website.

21.5. Deze Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 1 juli 2023.